Wednesday, May 3, 2017

Skopje: Meeting with the Rector, Mother Teresa University (MTU)

Mother Teresa University was established as a state university in December 2015, and MTU just welcomed their first class of students this year.

Today I enjoyed a meeting with the Rector and learned a great deal from our discussion about higher education in Macedonia and where Mother Teresa University hopes to contribute.

Their aim is not to duplicate or replicate programs already being offered in Skopje, but to create new programs aimed at educating and training graduates to be productive members of the workforce.

As stated in the brochure, the vision of MTU is "Transformation of the university into a regional center of excellence, center of knowledge, creator of competent professionals, ready to tackle the future challenges."

There are 5 faculties at MTU, including a Faculty of Social Sciences. I am most interested in their degree program in Balkan and Eurasian Studies.  I hope to have the opportunity to return to deliver a guest lecture and to meet with the Dean.


(As a side note, I love the logo!)

For more about Mother Teresa University see the website:  http://unt.edu.mk/sq/homepage/

and facebook page:  https://www.facebook.com/Universiteti-N%C3%ABn%C3%AB-Tereza-Shkup-1127502977357134/

with the Rector of Mother Teresa University
 
General Information, from the MTU facebook page:

"Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup, është themeluar nga ana e Parlamentit i cili solli edhe Ligjin për themelimin e Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 226 e datës 25 dhjetor 2015).

Në kuadër të Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup do të funksionojnë pesë (5) fakultete, edhe atë: Fakulteti i ndërtimtarisë dhe arkitekturës (me programet studimore: Arkitekturë dhe dizajn, Ndërtimtari, Gjeodezi dhe gjeo-informatikë), Fakulteti për shkencat e informatikës (me programet studimore: Informatikë, Informatikë arsimore dhe Arsimim matematik dhe informatikë), Fakulteti i shkencave teknike (me programet studimore: Sistemet elektro-energjetike, Inxhinieri makinerie dhe menaxhment, Inxhinieri komunikacioni dhe transporti, Inxhinieri ekonomike, Mekatronikë), Fakulteti i shkencave teknologjike (me programet studimore: Inxhinieri e materialeve dhe nano-teknologjitë, Teknologjia ushqimore, metalurgjia dhe materialet e metalit) dhe Fakulteti i Shkencave Sociale (me programet studimore: Politika sociale dhe puna sociale, E drejta evropiane dhe E drejta evropiane dhe marrëdhëniet ndërkombëtare).

Ky universitet do të jetë një mjedis i promovimit të vlerave të mirëfillta arsimore e shkencore, si një qendër që prodhon kuadro që do e çojnë shoqërinë dhe kombin përpara.. Universiteti do të funksionojë konform standardeve më të larta ndërkombëtare, duke sjellë cilësi dhe studentë të përgatitur që t’i bëjnë ballë ekonomisë së tregut dhe globalizimit shoqëror.


No comments:

Post a Comment